ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ÚVOD

Nadační fond Zdeňky Heyn Edlové, IČO 089 17 621, se sídlem Bezručova 1066, 332 02 Starý Plzenec, zapsán v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl N vložka 346 (dále jako „Nadační fond“) při výkonu svého účelu v souladu se zakládací listinou zpracovává Vaše osobní údaje.

Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů Nadačního fondu Zdeňky Heyn Edlové, je seznámit Vás, jaké osobní údaje o Vás Nadační fond, jakožto správce zpracovává, za jakými účely jsou tyto osobní údaje zpracovávány, jak dlouho bude Nadační fond v souladu s platnými právními předpisy tyto osobní údaje zpracovávat, komu a z jakého důvodu je oprávněn je předat, a v neposlední řadě je účelem Nadačního fondu Zdeňky informovat Vás o tom, jaká práva Vám jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží.

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“).

 • SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je:

Nadační fond Zdeňky Heyn Edlové

IČO: 089 17 621

Se sídlem: Bezručova 1066, 332 02 Starý Plzenec

Zapsán v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl N, vložka 346

Email: info@nadacnifondzhe.cz

https: https://www.nadacnifondzhe.cz

 • ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem:

 1. Vedení evidence dárců, smluvních partnerů, obdarovaných a komunikace s nimi;
 2. Jednání o nadačním příspěvku, uzavření a plnění smlouvy, dále uzavření a plnění smlouvy o obchodní spolupráci;
 3. Plnění z uzavřené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, darovací smlouvy či jiných závazků předpokládaných našimi darovacími podmínkami a pro účely našich oprávněných zájmů;
 4. Poskytování informací o realizaci projektů Nadačního fondu a o možnostech podpory Nadačního fondu a o jeho aktivitách;
 5. Za účelem poskytování informací pro daňové účely při vystavování potvrzení o poskytnutých příspěvcích;

Jste-li oprávněným – obdarovaným, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

 1. Uzavření a evidence smluv uzavíraných mezi námi;
 2. Kontrola použití předmětného nadačního příspěvku;
 3. Evidence poskytnutých nadačních příspěvků zejména za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů;
 4. Uveřejňování Vašeho příběhu na našich webových stránkách.
 • ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete a to:

 1. Identifikační údaje – titul, jméno a příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO;
 2. Kontaktní údaje – adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, email, telefonní číslo, místo poskytnutí věcného příspěvku;
 3. Citlivé osobní údaje – např. údaje o zdravotním stavu, výši příjmů domácnosti apod.;
 4. Platební údaje – číslo bankovního účtu a specifikace banky;
 5. Fotografie;
 6. Záznamy komunikace – informace z písemné, emailové a jiné komunikace s Vámi;
 7. Další osobní údaje, které plynou z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu, případně obrazový či zvukový záznam.
 • ZPŮSOB A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především automaticky, ale i manuálně, a jsou uchovávány jak v elektronické, tak papírové podobě.

Nadační fond uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dokončení sjednaných smluvních vztahu nebo k dalším nezbytným účelů, jako je plnění našich právních povinností a smluvních závazků. Délka uchovávání vašich osobních údajů se liší v závislosti na druhu smluvního vztahu v rámci vzájemné spolupráce.

Při zpracování vašich osobních údajů budeme respektovat pravidla o délce uchovávání. Budeme shromažďovat jen takové vaše osobní údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále po dobu 5 let ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu. V ostatních případech bude vždy záležet na druhu smluvního vztahu a případné spolupráci popřípadě na naší povinnosti v souvislosti s povinnostmi, které vyplývají z platných právních předpisů.

 • INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytujeme žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu a neposkytuje je žádným třetím osobám.

V případě nutnosti poskytuje správce osobní údaje orgánům Policie ČR či jiným orgánům veřejné moci, a to výhradně za účelem splnění jeho zákonné povinnosti.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci informace o rozsahu údajů správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na správce nebo dozorující orgán, a to úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že se rozhodnete využít některé z výše uvedených práv, je nutné, z důvodu Vaší identifikace zaslat žádost písemně na adresu sídla nadačního fondu, nebo na uvedený email. V obou případech bude potřeba, aby byl Váš podpis na žádosti úředně ověřen. Pokud žádost podáte jiným způsobem, například telefonicky, nebudeme Vás moci jednoznačně identifikovat. Doba pro vyřízení je jeden měsíc od doručení takové žádosti.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osoby zpracovávající osobní údaje z pověření správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou zpracovány ve vztahu ke dni 25. 05. 2018.