Jak pomoci

                                              JAK POMOCI        

Jsme velice rádi, že jste se rozhodli podpořit náš Nadační fond a tím nám umožnit naplnit naše poslání „Pomoci tam, kde je potřeba“.

Nabízí se několik možných variant podpory:

 1. Poskytnutí finančního daru – jedná se o nejrozšířenější formu přímé pomoci, kterou můžete učinit jednorázově, nebo prostřednictvím pravidelného měsíčního příspěvku na účet číslo:

123-1270400287/0100

Pokud se rozhodnete přispět našemu Nadačnímu fondu na jeho činnost jednorázovou či pravidelnou částkou bez specifikace účelu, vždy budete mít nárok na vystavení potvrzení o poskytnutí daru, které Vám poslouží pro daňové účely. Toto potvrzení Vám bude vystaveno na Vaši žádost, kterou zašlete na email: info@nadacnifondzhe.cz. Po zaslání Vašich údajů Vám dané potvrzení bude vystaveno a zasláno zpět na Vámi uvedený email či adresu.

V případě, že výše daru přesáhne částku 10.000,-Kč je možné uzavřít darovací smlouvu

Na Vaše přání je možné v případě poskytnutí finančního daru zůstat v anonymitě. To znamená, že pokud nebudete požadovat vystavit potvrzení o poskytnutí daru či údaje uvedete a zároveň nás informujete, že chcete zůstat v anonymitě, toto přání budeme respektovat a Vaše jméno nebudeme nikde uvádět.

Daňová uznatelnost daru = V případě poskytnutí daru může dárce (fyzická či právnická osoba) uplatnit dar jako odčitatelnou položku od základu daně, tj. o částku poskytnutého daru snížit základ daně z příjmů fyzických osob či právnických osob. Zákonná úprava poskytování darů je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů.

DÁRCE – FYZICKÁ OSOBA

 • Dle zákona o daních z příjmů § 15 odst.1 je možné uplatnit odpočet ze základu daně z příjmu v tomto rozsahu:
  • Minimálně pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1. 000,- Kč
  • Maximálně lze odečíst v úhrnu nejvýše 15 % ze základu daně.

DÁRCE – PRÁVNICKÁ OSOBA

 • V případě právnických osob je možné dle §20 odst. 8 zákona o daních z příjmů uplatnit odpočet v tomto rozsahu:
  • Minimální hodnota daru je 2. 000,-Kč
  • Maximálně lze odečíst v úhrnu nejvýše 10% ze základu daně.
 • Podpora ve formě partnerství – v případě, že by se vaší společnosti zalíbil konkrétní projekt NFZHE, je možné se dohodnout na individuální spolupráci, kdybychom pro vás připravili zajímavou partnerskou nabídku. V tomto případě by byla uzavřena smlouva o reklamě a propagaci. Kdy náklady na propagaci a reklamu jsou pro podnikatele daňově uznatelnými náklady a partner je může v plné výši zahrnout do základ daně.

Tato podpora je možná pouze ve vztahu s podnikateli, nikoliv tedy ve vztahu s fyzickými osobami.

 • Věcný dar – jedná se o další možnou formu pomoci, v případě, že byste se rozhodli Nadačnímu fondu poskytnout věcný dar kontaktujte nás na email: info@nadacnifondzhe.cz